Oferta

Celem zagwarantowania najwyższej jakości prowadzonych usług oraz zapewnienia skutecznej obsługi prawnej interesantów, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Jednak niezależnie od rodzaju klienta i charakteru współpracy, pracownicy kancelarii przestrzegają poniższą ścieżkę postępowania:

  • Analiza stanu wyjściowego klienta – etap w którym pracownicy dokładnie zapoznają się ze stanem prawnym klienta, sporządzają opinię prawną oraz prezentują klientowi możliwe rozwiązania prawne,
  • Postępowanie przedprocesowe – szereg działań mających na celu polubowne rozwiązanie problemów interesanta. W skład działań wchodzi prowadzanie negocjacji w imieniu klienta oraz sporządzanie pism przedprocesowch,
  • Postępowanie procesowe – jest to reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym poprzez wnoszenie powództw, składanie środków zaskarżenia (zażaleń i apelacji) oraz reprezentowanie Klienta przed Sądem Najwyższym w przypadkach skargi kasacyjnej,
  • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne – analiza sytuacji majątkowej dłużnika, składanie wniosków oraz innych środków prawnych w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.